ابزار سایت

افزونه_دوستان_مشترک

فصل 29- افزونه «دوستان مشترک»

29-1- مقدمه

هدف از این افزونه نمایش دوستان مشترک به کاربران است. این کار از طریق نمایش یک ابزارک در صفحه نمایه کاربران صورت می‌پذیرد.

29-2- شرح افزونه

این افزونه صرفا یک ابزارک در صفحه «نمایه» کاربران ایجاد می‌کند. زمانی که کاربر وارد صفحه «نمایه» دوست خود می‌شود توسط ابزارک مذکور امکان مشاهده دوستان مشترک بین خود و دوستی که در حال مشاهده صفحه «نمایه» اوست را دارد (شکل 1).

شکل 1: نمایش ابزارک «دوستان مشترک»

29-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیر سامانه با ورود به بخش تنظیمات افزونه «دوستان مشترک» امکان تعیین تعداد دوستان مشترک برای نمایش در ابزارک را دارد (شکل 2).

شکل 2: تعیین حداکثر تعداد دوست مشترک به کاربر

افزونه_دوستان_مشترک.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45