ابزار سایت

افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده

فصل 47- افزونه نمایش اطلاعات رایانامه های جمعی ارسال شده

47-1- مقدمه

هدف از این افزونه، نمایش اطلاعات رایانامه‌های جمعی ارسال شده به مدیریت سامانه است.

47-2- شرح افزونه

افزونه مذکور دارای دو بخش اصلی است: 1- بخش نمایش اطلاعات رایانامه‌های ارسال شده (شکل 1) 2- بخش تنظیمات تعداد رایانامه‌های مورد نمایش برای بخش 1.

مدیریت سامانه می‌تواند با مراجعه به بخش تنظیمات افزونه مذکور، هر دو بخش را مشاهده نماید.

شکل 1: بخش نمایش اطلاعات رایانامه های جمعی ارسال شده

47-2-1- ویرایش تعداد اطلاعات رایانامه‌های ارسالی برای هر صفحه

در بخش تنظیمات نمایش رایانامه‌ها، مدیریت سامانه می‌تواند تعداد رایانامه‌های نمایش داده شده برای هر صفحه را تعیین کند(شکل 2).

نکته1: مقدار وارد شده می‌بایست بزرگتر از 1 باشد.

نکته2: در هنگام نصب، به صورت پیش فرض مقدار مذکور برابر 15 تنظیم می‌شود.

شکل 2: تنظیم تعداد رایانامه های نمایش داده شده در هر صفحه

افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45