ابزار سایت

افزونه_پیشنهاد_دوست

فصل 39- افزونه پیشنهاد دوست

39-1- مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، پیشنهاد کاربران به هم برای برقراری ارتباط است. این افزونه کاربرانی را به هم پیشنهاد می‌دهد که حداقل یک دوست مشترک بین آن‌ها باشد. برای نمایش کاربران پیشنهاددهنده در صفحه داشبورد، ابزارکی تولیدشده است که کاربرانی که با دوستان کاربر فعلی دوست بوده ولی با او دوست نبوده را به او پیشنهاد می‌دهد. شکل 1 نمایی از ابزارک ایجادشده از این افزونه را نشان می‌دهد.

شکل 1: نمایی از ابزارک افزونه پیشنهاد دوست

39-2- شرح افزونه

این افزونه برای این‌که تشخیص دهد کدام کاربر را به کاربر دیگر پیشنهاد دهد، دوستان سطح 2 کاربر فعلی را پیداکرده و آن‌هایی که با کاربر فعلی دوست نبوده را به او پیشنهاد می‌دهد.

گراف زیر بیانگر این مطلب است که نودهای با رنگ تیره به کاربری که به‌عنوان نود میانی (کاربر فعلی) در این گراف قرار دارد، پیشنهاد می‌شوند. در گراف زیر، کاربر فعلی با حرف A و دوستان کاربر فعلی با حرف B و دوستان کاربرانی B با حرف C مشخص‌شده‌اند. این افزونه تمامی دوستان کاربران با نشانه B را پیداکرده و آن‌هایی که با کاربر فعلی (A) دوست نباشند را به‌عنوان پیشنهاد به کاربر فعلی پیشنهاد می‌کند.

شکل 2: گراف به وجود آمده از دوستی‌ها

افزونه_پیشنهاد_دوست.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45