ابزار سایت

راهنمای_توسعه_افزونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
راهنمای_توسعه_افزونه [2017/12/23 08:04]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
راهنمای_توسعه_افزونه [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 141: خط 141:
 #;; #;;
  
-برای پشتیبانی از از یک زبان دیگر مانند انگلیسی، فایل XML شامل ترجمه‌های انگلیسی نیز با نام contactus.xml و فایل language.xml مربوط به آن  ایجاد شده و در پوشه‌ای با نام language_en قرار داده شود. پس از ایجاد پوشه‌ها، ضروری است تمام آن‌ها(به عنوان مثال پوشه‌های language_fa-IR و language-en) را در یک فایل فشرده با نام langs.zip فشرده کرد. باید توجه شود که مرجع فراخوانی کلید-مقدارهای زبان مربوط به یک افزونه تنها فایل langs.zip است. علاوه بر این، لازم است که دستور زیر برای معرفی این فایل به هسته در فایل install.php مربوط به افزونه اضافه شود.+برای پشتیبانی از از یک زبان دیگر مانند انگلیسی، فایل XML شامل ترجمه‌های انگلیسی نیز با نام contactus.xml و فایل language.xml مربوط به آن  ایجاد شده و در پوشه‌ای با نام language_en قرار داده شود. پس از ایجاد پوشه‌ها، ضروری است تمام آن‌ها(به عنوان مثال پوشه‌های language_fa-IR و language-en) را در یک پوشه با نام langs قرار داد. علاوه بر این، لازم است که دستور زیر برای معرفی این فایل به هسته در فایل install.php مربوط به افزونه اضافه شود.
  
-#;; 
-<​code>​ 
-$path = OW::​getPluginManager()->​getPlugin('​contactus'​)->​getRootDir() . '​langs.zip';​ 
-OW::​getLanguage()->​importPluginLangs($path,​ '​contactus'​);​ 
-</​code>​ 
-#;; 
  
-موتور موتوشاب زبان‌های هر افزونه را از فایل ​فشرده‌ langs.zip ​فراخوانی می‌کند؛ بنابراین تمام افزونه‌ها باید دارای این ​فایل برای پشتیبانی از زبان‌های مورد نظر باشند. همچنین درصورتی که این فایل در پوشه افزونه موجود نباشد، در قسمت‌های مختلف افزونه به عنوان چندزبانه شناخته نشده و امکانات مربوط به مدیریت کلید-مقدارها برای آن افزونه قابل استفاده نخواهد بود.+موتور موتوشاب زبان‌های هر افزونه را از فایل ​زبان مربوط به آن فراخوانی می‌کند؛ بنابراین تمام افزونه‌ها باید دارای این ​کلید-مقدار‌ها ​برای پشتیبانی از زبان‌های مورد نظر باشند. همچنین درصورتی که این فایل‌ها ​در پوشه افزونه موجود نباشد، در قسمت‌های مختلف افزونه به عنوان چندزبانه شناخته نشده و امکانات مربوط به مدیریت کلید-مقدارها برای آن افزونه قابل استفاده نخواهد بود.
  
 شایان‌ ذکر است که فایل XML ترجمه‌ها از طریق قسمت مدیریت سامانه قابل دریافت است؛ بنابراین، مدیران موتوشاب قادر به پشتیبان‌گیری از فایل‌های ترجمه خواهند بود. همچنین می‌بایست خاطرنشان شود که موتوشاب تنظیماتی را برای راست‌چین و یا چپ‌چین کردن زبان دارا است. در صورتی که در تنظیمات، یک زبان راست‌چین معرفی شود، تمامی نوشته‌های آن در سامانه به صورت راست‌چین نمایش داده خواهد شد؛ اما این به معنای راست‌چین شدن همه مؤلفه‌های داخل صفحه نیست بلکه فقط متون ترجمه‌شده راست‌چین خواهند شد. شایان‌ ذکر است که فایل XML ترجمه‌ها از طریق قسمت مدیریت سامانه قابل دریافت است؛ بنابراین، مدیران موتوشاب قادر به پشتیبان‌گیری از فایل‌های ترجمه خواهند بود. همچنین می‌بایست خاطرنشان شود که موتوشاب تنظیماتی را برای راست‌چین و یا چپ‌چین کردن زبان دارا است. در صورتی که در تنظیمات، یک زبان راست‌چین معرفی شود، تمامی نوشته‌های آن در سامانه به صورت راست‌چین نمایش داده خواهد شد؛ اما این به معنای راست‌چین شدن همه مؤلفه‌های داخل صفحه نیست بلکه فقط متون ترجمه‌شده راست‌چین خواهند شد.
خط 798: خط 792:
 <​domain>/​admin/​plugins/​contactus <​domain>/​admin/​plugins/​contactus
 #;; #;;
-همچنین خط زیر می‌بایست به انتهای فایل ​install.php شود.+همچنین خط زیر می‌بایست به انتهای فایل ​activate.php شود.
 #;; #;;
 <code php> <code php>
راهنمای_توسعه_افزونه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45