ابزار سایت

نصب_موتوشاب

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
نصب_موتوشاب [2016/10/18 12:02]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
نصب_موتوشاب [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 110: خط 110:
 <​code>​ <​code>​
 mysql > CREATE DATABASE motoshubdb; mysql > CREATE DATABASE motoshubdb;
-mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON motoshobdb.* TO '​motoshubuser'​@'​localhost'​ IDENTIFIED BY '​your-password'​ WITH GRANT OPTION;+mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON motoshubdb.* TO '​motoshubuser'​@'​localhost'​ IDENTIFIED BY '​your-password'​ WITH GRANT OPTION;
 mysql > FLUSH PRIVILEGES; mysql > FLUSH PRIVILEGES;
 mysql > quit mysql > quit
خط 119: خط 119:
 **6) اعمال تنظیمات Apache** **6) اعمال تنظیمات Apache**
  
-ابتدا می‌بایست یک میزبان مجازی((Virtual Host)) ایجاد نمود. برای انجام این کار نیاز به تعریف تنظیمات اولیه است مثلا فایلی با نام ​motoshob.conf شامل ایجاد شود:+ابتدا می‌بایست یک میزبان مجازی((Virtual Host)) ایجاد نمود. برای انجام این کار نیاز به تعریف تنظیمات اولیه است مثلا فایلی با نام ​motoshub.conf شامل ایجاد شود:
 <​code>​ <​code>​
 sudo a2enmod rewrite sudo a2enmod rewrite
-touch /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshob.conf +touch /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshub.conf 
-ln -s /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshob.conf /​etc/​apache2/​sites-enabled/ ​motoshob.conf +ln -s /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshub.conf /​etc/​apache2/​sites-enabled/ ​motoshub.conf 
-nano /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshob.conf+nano /​etc/​apache2/​sites-available/ ​motoshub.conf
 </​code>​ </​code>​
  
خط 132: خط 132:
 <​VirtualHost *:80> <​VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@yourdomain.com ServerAdmin admin@yourdomain.com
-DocumentRoot /​var/​www/​html/​motoshob/+DocumentRoot /​var/​www/​html/​motoshub/
 ServerName your-domain.com ServerName your-domain.com
 ServerAlias www.your-domain.com ServerAlias www.your-domain.com
-<​Directory /​var/​www/​html/​motoshob/>+<​Directory /​var/​www/​html/​motoshub/>
 Options FollowSymLinks Options FollowSymLinks
 AllowOverride All AllowOverride All
خط 165: خط 165:
  
 توجه شود که yourdomain دامنه وب‌گاه است. در صورتی که موتوشاب بر روی رایانه شخصی و برای مصارف توسعه و موقت نصب شود عبارت yourdomain برابر با localhost خواهد بود. همچنین کلمه motoshub در انتهای آدرس، در واقع همنام با پوشه‌ای است که فایل‌های موتوشاب داخل آن (درون htdocs) قرار گرفته است. توجه شود که yourdomain دامنه وب‌گاه است. در صورتی که موتوشاب بر روی رایانه شخصی و برای مصارف توسعه و موقت نصب شود عبارت yourdomain برابر با localhost خواهد بود. همچنین کلمه motoshub در انتهای آدرس، در واقع همنام با پوشه‌ای است که فایل‌های موتوشاب داخل آن (درون htdocs) قرار گرفته است.
-برای سیستم‌عامل لینوکس پس از دانلود آخرین نسخه موتوشاب، فایل فشرده می‌بایست در مسیر /​var/​www/​html/​motoshob ​از حالت فشرده خارج شود. در این راستا دستورات زیر می‌بایست اجرا شود.+برای سیستم‌عامل لینوکس پس از دانلود آخرین نسخه موتوشاب، فایل فشرده می‌بایست در مسیر /​var/​www/​html/​motoshub ​از حالت فشرده خارج شود. در این راستا دستورات زیر می‌بایست اجرا شود.
 <​code>​ <​code>​
-mkdir /​var/​www/​html/​motoshob+mkdir /​var/​www/​html/​motoshub
-uunzip ​motoshob-1.8.3.zip -d /​var/​www/​html/​motoshob/+uunzip ​motoshub-1.8.3.zip -d /​var/​www/​html/​motoshub/
 </​code>​ </​code>​
  
 و سپس می‌بایست دسترسی تمامی فایل‌های داخل پوشه تغییر یابد: و سپس می‌بایست دسترسی تمامی فایل‌های داخل پوشه تغییر یابد:
 <​code>​ <​code>​
-chown www-data:​www-data -R /​var/​www/​html/​motoshob/+chown www-data:​www-data -R /​var/​www/​html/​motoshub/
 </​code>​ </​code>​
  
نصب_موتوشاب.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45